March 2, 2016

3. Identity

Majority of Ashkenazim identify as Hiloni

Majority of Ashkenazim identify as Hiloni